Informatienota

DERBY hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Deze informatie is bestemd voor personen van wie DERBY de gegevens verwerkt en die geen spelers (al dan niet geregistreerd op de DERBY-goksites), werknemers of onafhankelijke commissionairs zijn.  

Hierin wordt uitgelegd welke gegevens DERBY over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt, alsmede welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.  

DERBY verbindt zich ertoe alle passende middelen te gebruiken om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaren.  

 1. Wie verzamelt uw gegevens?

Derby SA, gevestigd te Waversesteenweg 1100/3, 1160 Oudergem, en ingeschreven bij de ECB onder nummer 0407.042.484, verzamelt uw gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking (d.w.z. dat het de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens vaststelt).

Verzoeken om nadere informatie of vragen over uw persoonsgegevens kunt u richten aan het volgende adres:

dpo.belgium@ladbrokes.be

 1. Welke gegevens worden door DERBY verzameld?

In het kader van uw contacten met DERBY worden (mogelijk) de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam) ;

 • Contactgegevens (e-mailadres, gsm- en/of telefoonnummer, adres);

 • Beroep en curriculum vitae ;

 • Andere gegevens die via het (de) registratieformulier(en) worden verzameld: Ladbrokes-gebruikersnaam, gebruikersnaam op sociale netwerken (Twitter, Facebook, Instagram, enz.), video

 • En alle andere informatie die u ons geeft (LinkedIn url, Portfolio...).

 1. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag gebruikt DERBY persoonsgegevens?

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("General Data Protection Regulation" of "GDPR") vereist dat elke verwerking gebaseerd moet zijn op een van de zes legitimeringsgronden die zij opsomt: de toestemming van de betrokkene, de noodzaak voor de uitvoering van een met de betrokkene gesloten overeenkomst of voor op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen, een wettelijke verplichting, de vrijwaring van het vitale belang van een natuurlijke persoon, een opdracht van algemeen belang of het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking.

In het algemeen kan DERBY uw persoonsgegevens verwerken op basis van zijn gerechtvaardigd belang om :

 • u te identificeren en u toegang te geven tot de gebouwen/parkeerplaatsen als u ons terrein bezoekt;

 • vergaderingen en videoconferenties te organiseren als u daaraan deelneemt;

 • uw sollicitatie te beheren als u solliciteert voor een baan bij Derby;

 • uw sollicitatie te beheren als u zich inschrijft voor een sollicitatieoproep bij DERBY;

 • de veiligheid van de IT-infrastructuur te garanderen door het internetverkeer te filteren (als u verbinding maakt met ons netwerk);

 • de belangen van DERBY te verdedigen in geval van een geschil;

Indien u een (werknemer/vertegenwoordiger van) een van onze leveranciers en partners bent, verwerkt DERBY uw persoonsgegevens op basis van de nakoming van een overeenkomst (indien met u gesloten) of op basis van haar gerechtvaardigd belang (indien DERBY een arbeidsverhouding heeft met uw werkgever) voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van het contract tussen u of uw bedrijf en DERBY ;

 • om op uw verzoek de stappen uit te voeren die voorafgaan aan het sluiten van een overeenkomst met u/uw bedrijf;

 • om het risico van fraude en corruptie te voorkomen;

Indien u een (werknemer/vertegenwoordiger van) een van onze investeerders en aandeelhouders bent, verwerkt DERBY uw persoonsgegevens om onze relatie en verplichtingen jegens u te beheren op basis van haar gerechtvaardigd belang, en om haar wettelijke verplichtingen na te komen. A qui les données sont-elles transférées?

Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 1. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is om de hieronder genoemde doeleinden te vervullen, d.w.z. zolang als nodig is om onze contracten uit te voeren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. In het geval van een rechtszaak wordt deze periode verlengd zolang als nodig is om de belangen van Derby te verdedigen.

 1. Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. DERBY kan echter redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens op uw verzoek in te gaan. Uw rechten zijn als volgt:

 • Recht op informatie – Derby verbindt zich ertoe u via deze Privacyverklaring te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op toegang – U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Derby over u bewaart en om een kopie van die gegevens te ontvangen.

 • Recht op correctie – Indien de persoonsgegevens die Derby over u bewaart onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken of te corrigeren.

 • Recht om vergeten te worden - In bepaalde omstandigheden (bijv. wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld) hebt u het recht Derby te verzoeken deze gegevens te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking – In bepaalde specifieke gevallen hebt u het recht Derby te verzoeken de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken (bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, moet Derby de verwerking beperken terwijl zij de juistheid ervan verifieert). Dit betekent dat Derby de gegevens alleen mag bewaren, maar niet mag verwerken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan Derby hebt verstrekt en wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst waarbij de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.Derby zal u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, of rechtstreeks door Derby kunnen worden doorgegeven indien dit technisch mogelijk is.

 • Recht om bezwaar te maken – Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, indien de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Derby of op een algemeen belang. Derby zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om toestemming in te trekken – Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen gevolgen voor de verwerking die eerder op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

 • Recht om een klacht in te dienen – U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (in België: Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be /) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of de GDPR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale instantie voor gegevensbescherming.

 1. Voor alle andere vragen

Als u nog vragen heeft of uw rechten wilt laten gelden, kunt u contact opnemen met dpo.belgium@ladbrokes.be .